Tim Huchton | Sun Bowl aka Snow Bowl 2015 | Photo 1