Tim Huchton | Tivy vs Boerne Champion 8-2-15 | Photo 1